Team

Kazuki Kamiya
CEO / Founder

Kazuki Kamiya
CEO / Founder
Takuma Sato
COO

Takuma Sato
COO
Hidefumi Iwaki
CFO

Hidefumi Iwaki
CFO
Takaaki Mizuno
CTO / Engineer

Takaaki Mizuno
CTO / Engineer